Yttrandefrihet på arbetsplatsen är en rättighet

Efter att Offensiv uppmärksammade om den nya utredningen gällande Hammarbadet och Rannebergsbadet, de två nedläggningshotade baden med gym i Angered, har fler anställa inom Angereds badhus uttalat sig i Offensiv. Detta har lett till att tjänstemän från idrott- och föreningsförvaltningen kommit ut i verksamheten och ifrågasatt personalens medverkande i tidningen. Då detta är ett allvarligt brott vill Rättvisepartiet Socialisterna reda ut vad som gäller på kommunala arbetsplatser gällande yttrandefriheten. Informationen har även vidarebefordrats till personalen ifall fler arbetsplatser skulle få besök av sina chefer.

Yttrandefriheten är en mänsklig rättighet och finns i svensk rätt angiven som en av våra grundläggande fri- och rättigheter. Den anses vara en förutsättning för en fri debatt om vårt samhälle.

”Så gott som varje försök från arbetsgivarens sida att styra eller begränsa de anställdas grundlagsstadgade yttrandefrihet har av JO ansetts vara olagligt”, skriver E. Ström vid Institutionen för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet och fortsätter:

”Yttrandefriheten innebär att varje medborgare är tillförsäkrad frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor.
Detta innebär att offentligt anställda som har rätt att fritt berätta om sådana arbetsplatsförhållanden som de anser bör komma till allmänhetens kännedom.”

Detta är inte en rättighet som bara gäller på de anställdas fritid, E. Ström konstaterar:

”Offentliganställda har i sin tjänsteutövning rätt att skriva debattartiklar och uttala sig för massmedierna. De har också rätt att göra detta som privatpersoner. De får uttala sig både på och efter arbetstid.”

”En offentlig arbetsgivare får inte försöka motarbeta att de anställda använder sig av sin rätt att yttra sig. Om arbetsgivaren anser att informationen som den anställde lämnat till media är felaktig är arbetsgivaren hänvisad till att själv dementera sakuppgifterna, genom att bemöta debattinlägg som gjorts. Han får inte vidta sådana åtgärder mot den anställde vilka kan uppfatta som repressalier.”

”I enlighet med detta resonemang blir även arbetsrättsliga sanktioner, som exempelvis utdelande av varning eller omplacering, naturligtvis otillåtet.”

Men det behöver inte vara direkt uttalade hot från en chef eller arbetsgivare, E. Ström skriver vidare:

”Andra åtgärder som JO traditionellt sett ansett vara olämpliga har varit sk ”enskilda möten” där chefer kallat till sig personal i underordnad ställning. Även om mötenas syfte bara varit att ”reda ut missförstånd” eller liknande när en anställd varit kritisk har mötena av de anställda lätt kunnat uppfattas som repressalier och därför inte varit godtagbara.”

”Det är inte endast fullbordade repressalier som är förbjudna. Även hot om repressalier mot eventuella framtida kritiker är olagligt.”

Kan en personal då bli av med jobbet eller omplaceras för att ha uttalat sig i media? Nej så är det inte, E. Ström fortsätter:

”En offentliganställds rätt att kritisera sin arbetsgivare är däremot inte begränsad tills dess att arbetsgivaren fattat ett beslut i en viss fråga utan kvarstår även efter det att ett beslut fattats och genomförts. En offentligt anställd kan heller inte omplaceras eller liknande enbart pga att han uttryckt vissa åsikter”.

 ”Avgörande för JO har, traditionellt sett, varit hur åtgärderna uppfattats av den anställde. Om de anställda kunnat uppfatta t ex en viss regel på arbetsplatsen som en kränkning av deras yttrandefrihet har den vanligen kritiserats av JO.”

”Det är inte tillåtet för offentliga arbetsgivare att i olika sammanhang göra uttalanden om att problem, konflikter och kritik skall lösas internt i stället för i massmedia. Sådana föreskrifter kan felaktigt ge arbetstagarna uppfattningen att man inte bara kan utan i första hand måste söka lösa kritik internt.

”Även kritiska uppgifter om t ex arbetsförhållanden omfattas i princip av skyddet.”

”En offentlig arbetsgivare får, i likhet med vad som gäller för yttrandefriheten, inte vidta någon form av repressalie mot den som vill utnyttja eller har utnyttjat sin meddelarfrihet. Han får inte heller genom generella eller precisa uttalanden eller på något annat sätt påverka eller begränsa en arbetstagares meddelarfrihet.”

Offensiv besökter kontinuerligt arbetsplatser talar och intervjuar personal i olika frågor som gäller deras arbetssituation, hot om nedskärningar eller som i fallet med badhusen hot om nedläggning och stängning. Hos cheferna i idrott- och föreningsförvaltningen verkar det finnas en tro om att de anställda måste vänta till sin fritid innan de uttalar sig, så är det inte, E. Ström skriver tydligt vad som gäller:

”Att generellt hänvisa arbetstagare till att de endast får ha kontakter med pressen på sin fritid är i dagsläget inte tillåtet. Sådana allmänna förbud är inte ens tillåtna även om det skulle anses finnas en risk att arbetsuppgifterna skulle kunna bli lidande. Ett förbud att tala med media kan därför endast utfärdas i det enskilda fallet och då endast i en akut arbetssituation. Som regel kan det knappast inkräkta på arbetet om en anställd på arbetstid låter sig intervjuas av en journalist. Det måste på en arbetsplats finnas utrymme för en sådan flexibilitet att någon tid på dagen skulle kunna användas för intervjuer. I allmänhet får det förutsättas att den enskilde arbetstagaren själv kan avgöra när arbetet hindrar honom från mediekontakter.”

Rättvisepartiet Socialisterna har en ständig dialog med de anställda inom olika versamheter och kommer att förmedla vidare vilka lagar och regler som gäller på arbetsplatserna och förutsätter att idrott- och föreningsförvaltningen och andra förvaltningar respekterar dessa.

Kristofer Lundberg

Faktan hämtad från Ström, E vid Institutionen för arbetsvetenskap, Göteborgs universitet

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s