Riv upp beslutet om Angereds skolor

Överklagan av beslut i SDN Angered 24 januari 2012
Diarienummer: N131-0576/11

Stadsdelsnämnden i Angered fattade den 24 januari ett för många väldigt felaktigt och ogenomtänkt beslut gällande ny skolorganisation inför Höstterminen 2012.
Som medborgare och med barn i Angereds skolor vill vi överklaga beslutet som tagits utifrån de felaktigheter som skett, gällande bristen på demokrati, diskrimineringen i beslutet, bristen på en verklig konsekvensanalys, samt på grund av den vilseledande debatten.


Skendemokrati
Som boende i en av Göteborgs mest segregerade områden känner vi oss missgynnade i den demokratiska processen. Såväl i hur förslaget plockades fram, hur vi som föräldrar använts som redskap, hur det presenterades, som de uteblivna svar vi fått från politiker i nämnden.
Demokrati är inte något som vi har en dag i september var fjärde år, utan 365 dagar varje år. Därför tycker vi att det i en ny stor omorganisering borde ingå en verklig dialog med berörda parter, för att plocka in erfarenheter, synpunkter och förslag hur en bra organisation kan se ut.
I förslaget till ny skolorganisation som presenterades i mitten av november hänvisar Stadsdelsförvaltningen i Angered till en dialog med föräldrar. Dialogmötena man hänvisar till hölls i början av september. Utgångspunkterna från SDF i presentationen var ett budgetunderskott på 40 miljoner, lika mycket som man menade att två skolor kostar att driva per år.
Vidare ville man diskutera att skolan i Angered behöver göras om, ”vilket vi vill göra tillsammans med er föräldrar”.
Mängder av åsikter kom fram och drygt två månader senare fanns ett förslag till ny skolorganisation, var beslut skulle tas drygt två veckor senare i slutet av november och börja gälla från och med Augusti 2012. Få föräldrar kände igen sig då förslaget kom ut.
Senaste månadernas händelser visar ganska tydligt att varken SDF eller SDN i Angered tagit hänsyn till vad vi tyckt, tänkt och vilken skola vi vill ha här. De massiva protester som yttrat sig i möten, demonstrationer och skrivelser har inte bemötts genom en dialog värd namnet. Vi föräldrar vill inte stå som ett alibi i detta beslut där man hänvisar till en dialog med oss, men som vi inte kan ställa upp bakom.
I samma förslag hänvisade man också till en dialog med personal, känslorna upplever vi vara likartade från lärare och andra som arbetar i skolan. Då beslut tas med hänvisning till dialog från olika grupper, där grupperna inte känner igen sig, borde beslutet rivas upp. Om dessa stycken med hänvisning till Föräldra/Personal-dialog skulle strykas är det ganska skrämmande att ta ett beslut utan en verklig dialog med dessa så inblandade grupper i frågan.
I en sådan här stor omorganisering borde alla som vill, ges chansen att delta på dialogmöten för att lyssna till tjänstemännens presentation av förslaget. Så har inte fallet varit. 100-tals har stängts ute vid flera tillfällen och fysiskts stoppats av polis, förvisso av brandsäkerhet, men i så fall borde större lokaler ordnats alternativt fler möten hållits, gärna på varje skola. Istället har personal känt sig otrygg i att till och med hålla informationsmöten på grund av ett strikt brev uppifrån, från sektorchef för utbildning Jasch Marteleur.
”Rätning i ledet och näven i fickan-vad än man tycker kring förslaget” kan man väl sammanfatta brevet som gick ut till rektorer och förskolechefer. Detta gjorde ju att på vissa håll där föräldrar ställde frågor till personal svarade man varken bu eller bä i rädsla för ”ilojalitet mot arbetsgivare”. Samanfattningsvis har föräldrar i fråga inte fått svar från politiker i nämnden på frågor via mail, man har nekats inträde till förmöten till SDN, där tjänstemännen presenterat förslaget och i värsta fall heller inte fått svar på sin skola på de funderingar man haft.

Diskriminering
Utifrån ett diskrimineringsperspektiv borde väl lagen stå över politiska beslut.
Ingen av oss vill ställa områden, skolor eller människor mot varandra, men eftersom politikerna i sitt beslut gör det så vill vi lyfta fram detta.
Självklart är vi glada att Björsaredsskolan blir kvar till dess att nya Gunnilseskolan står klar, men det går inte att undgå att många ser det som en form av ren diskriminering. Att en skola blir kvar i ett delområde där etniciteten, boendeformen och medelinkomsten skiljer sig helt från andra delar av Angered. I beslutet gör politikerna skillnad på människor utifrån ovanstående beskrivning.
Men det är inte bara på denna punkt Angeredspolitiker diskriminerar. I beslutet framgår tydligt att barn med speciella behov och olika typer av fuktionsnedsättningar ska vänta på en egen utredning, som tidigast står klar 2013. Det vill säga barn i Angereds sär- och resursskolor medvetet bortprioriteras i denna nya skolorganisation.
Man påstår att skolan ska bli bättre, gäller inte detta barn med olika typer av funktionsnedsättningar?

Konsekvenser
Såväl föräldrar som personal har efterlyst en ordentlig konsekvensanalys kring ett eventuellt verkställande av ny skolorganisation. Det handlar inte bara om konsekvenserna på en skola, ett arbetslag eller kostnader för ombyggnationer, utan en beskrivning hur ett område, en hel stadsdel påverkas där man i grunden river ner allt, för att sedan bygga upp. För många är skolan grunden till ett tryggt område.
Angereds skolor har vissa problem. Vi är för en förändring, men menar att man måste utgå ifrån en diskussion om vilka problemen är och därefter jobba för en förbättring.
Vad beror de låga resultaten i Angered på? Varför har Angered tappat så många elever till fristående skolor eller andra stadsdelar? Vilken skola ska i bygga för att höja resultaten och vinna tillbaka elever (borde vara utgångspunkten) och stoppa fortsatt elevflykt?
Utan detta blir en förändring för förändringens skull bara ett hopp om en bättre skola. Istället riskerar omorganiseringen skapa ett kaos. Hur många elever kan komma att byta till skolor utanför Angered och vilken betydelse får det i en ny organisation för kvarvarande elever? Skapas det på nytt övertaliga lärare i förhållande till antal elever? Får vi på nytt ”för stora” lokaler? Kan det tänkas att det blir en ökad arbetsbörda för redan underbemannad personal, orolighter bland elever med så många frågor och så få svar, än större elevflykt och därmed minskade pengar, lärarflykt, omstart av arbetslag som kan ta tid att bygga upp, förtroendekris för ledningen, gällande såväl tjänstemän som politiker för att nämna några tänkvärda effekter.
Vilseledning och dåld agenda
Utgångspunkten i den första dialogen var ekonomiska underskott på 40 miljoner. Då omorganiseringsförslaget kom påstods det handla om lärarbehörighet och ny skollag i första hand, sedan stora lokaler i förhållande till elever som kunde spara 8 miljoner per år, samtidigt som man sa att det inte var av ekonomiska skäl, pengar finns. Då tjänstemännens kompletering kom ut innan beslutet togs, framgick att omorganiseringen sparar in omkring 130 miljoner kronor åt Göteborg Stad som slipper bygga nya förskolor i området.
Vi ställer inte verksamheter mot varandra utan menar att Angered har rätt till en bra förskola och skola utifrån behov. Det är inte Angereds skolbarn som ska finansiera förskolor. Det är inte heller Angereds Stadsdelsförvaltning som ska hitta på sätt att spara in pengar åt Göteborg Stad som gjort stora budgetöverskott de senaste åren. Det är Göteborg Stad som ska skjuta till de pengar som behövs ute i stadsdelarna för en bra, trygg skola, där målen nås och personalen arbetar under värdiga förhållanden.
Vi kräver att beslutet ogiltigförklaras utifrån nämnda orsaker och därmed rivs upp.

Johannes Lundberg

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s